0900. இறந்தமைந்த சார்புடையர் ஆயினும்

Rate this post

0900. இறந்தமைந்த சார்புடையர் ஆயினும்

0900. Irandhamaindha Saarbudaiyar Aayinum

 • குறள் #
  0900
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பெரியாரைப் பிழையாமை (Periyaaraip Pilaiyaamai)
  Not Offending the Great
 • குறள்
  இறந்தமைந்த சார்புடையர் ஆயினும் உய்யார்
  சிறந்தமைந்த சீரார் செறின்.
 • விளக்கம்
  மிகச்சிறந்த தவமுடைய பெரியோர் சினந்தால் மிகப்பெரிய துணியை உடையவரும் பிழைக்க மாட்டார்.
 • Translation
  in English
  Though all-surpassing wealth of aid the boast,
  If men in glorious virtue great are wrath, they’re lost.
 • Meaning
  Though in possession of numerous auxiliaries, they will perish who are-exposed to the wrath of the noble whose penance is boundless.

Leave a comment